Ffioedd Dysgu

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth benodol am ffioedd eich cwrs ar dudalen berthnasol y cwrs.

Rhaid talu'r ffioedd yn llawn yn ystod y cofrestru oni bai bod trefniant rhandaliadau yn cael ei sefydlu.

Myfyrwyr Rhyngwladol:

Mae angen blaendal o 50% o ffioedd cwrs eich blwyddyn gyntaf i sicrhau eich lle yn y brifysgol a rhaid ei dalu cyn i chi wneud cais am eich fisa myfyriwr.

Rhaid i chi hefyd dalu 50% o'ch ffioedd cyn ymrestru mewn blynyddoedd dilynol.

Gellir gwneud taliadau ffioedd dysgu drwy gerdyn credyd neu debyd neu drwy drosglwyddiad banc drwy ein tudalen Taliadau. Ar ôl hynny, gellir gwneud taliad llawn neu randaliadau. 

Taliad Llawn:

Gall ffioedd dysgu gael eu talu'n llawn ar adeg cofrestru, a gallai hynny roi'r hawl i chi gael Disgownt Talwr Cynnar (DPC). Gweler 'Disgownt Talwr Cynnar', isod:

Rhandaliadau:

Gall myfyrwyr drefnu rhandaliadau  misol cyfartal ac olynol i dalu eu ffioedd. Gall myfyrwyr ôl-raddedig Cartref/UE sefydlu cynllun cerdyn cylchol bob tymor ar gyfer taliadau i'w gwneud yn unol â rhandaliadau benthyciad ôl-raddedig ar ddechrau pob tymor.

Bydd unrhyw randaliad sydd wedi'i fethu yn cael ei geisio'n awtomatig eto 5 diwrnod ar ôl yr ymgais wreiddiol. Os bydd yr ail ymgais yn methu, caiff trefniant y rhandaliadau ei ganslo.

Os bydd y myfyriwr yn dewis talu'n llawn ar adeg y cofrestru, gallent fod yn gymwys i gael Disgownt Talwr Cynnar (DTC) o £300 os yw'r amodau canlynol yn cael eu bodloni:

  • Mae'r myfyriwr wedi cofrestru ar gwrs israddedig llawn amser sy'n astudio, ac yn talu am, 120 credyd mewn blwyddyn, a thalu'r ffi eu hunain. (Os yw'r myfyriwr yn derbyn Grant Ffioedd Dysgu SLC, nid ydynt yn gymwys am y gostyngiad.)
Neu

  • Mae'r myfyriwr wedi'i gofrestru fel myfyriwr llawn amser ar gwrs ôl-raddedig a addysgir, gan dalu am y ffi 180 credyd llawn ym mlwyddyn 1, a thalu'r ffi eu hunain.
Neu
  • Mae'r myfyriwr wedi'i gofrestru fel talwr ffi rhyngwladol ac mae wedi'i gofrestru ar radd ymchwil ôl-raddedig llawn amser, a thalu'r ffi ei hun (n.b. Nid yw hyn yn berthnasol i ffi ysgrifennu neu ailgyflwyno).


  • Nid yw'r myfyriwr wedi cofrestru ar flwyddyn lleoliad.
  • Mae’r DTC ond yn berthnasol i'r myfyrwyr hynny nad ydynt yn derbyn ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gostyngiadau eraill ac eithrio'r fenter ysgoloriaeth ryngwladol: (http://international.southwales.ac.uk/fees-and-scholarships/internationalscholarships/).
  • Rhaid talu ffioedd yn llawn heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod calendr ar ôl dyddiad cychwyn eu cwrs fel y nodir ar eu cofnod academaidd.
  • Ni fydd unrhyw fyfyriwr sy'n cael gostyngiad yn y ffi hyfforddi flynyddol o ganlyniad i terfynu bellach yn gymwys ar gyfer Disgownt Talwr Cynnar.

Os ydych yn cael benthyciad ffioedd dysgu a/neu grant ffioedd dysgu i dalu eich ffioedd dysgu, byddwch yn derbyn llythyr hysbysiad o hawl gan eich awdurdod cyllid myfyrwyr. Gwnewch yn siŵr bod manylion eich cwrs ar y llythyr hwn yn gywir.

Os oes gwall, efallai y byddwch yn gallu newid eich cais drwy eich cyfrif ar-lein gyda'ch corff ariannu myfyrwyr. Os nad ydych, cysylltwch â'ch corff ariannu i gael cyngor.

Os ydych yn derbyn nawdd ar gyfer eich ffioedd dysgu (Nid yw hyn yn cynnwys aelodau o'r teulu neu gyfeillion a all benderfynu gwneud taliadau ar eich rhan), bydd angen i'ch noddwr gadarnhau eu bod yn derbyn cyfrifoldeb am dalu ffioedd. Yna byddwn yn cysylltu â'ch noddwr i'w hysbysu o'ch cynnydd.

Os ydych yn derbyn unrhyw fathau eraill o gyllid fel y canlynol, anfonwch gadarnhad at y refeniw drwy e-bost neu post.

Benthyciad Llywodraeth Norwy

CPE

Cymdeithas cyn-filwyr

Cyfeiriad post: Tîm Refeniw, Prifysgol De Cymru, Llantwit Road, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL.